СИМБИОТИКА своите цели ги остварува преку:

 • Реализација на обуки, предавања, семинари и слични едукативни активности за индивидуален и организациски развој;
 • Спроведување на самостојни проекти и иницијативи;
 • Учество во заеднички проекти и иницијативи со други организации;
 • Јавно застапување за прашања од заеднички интерес;
 • Примена на активно граѓанство;
 • Иницирање и основање на нови коалиции и мрежи;
 • Членување и дејствување во веќе основани коалиции и мрежи;
 • Давање на консултантски услуги за развој на организации;
 • Имплементација на кампањи за подигнување на јавната свест;
 • Имплементација на едукативни медиумски проекти;
 • Организирање и учество во хуманитарни акции;
 • Реализирање на научно истражувачки проекти во соработка со високо образовни и научно истражувачки институции.
 • Вршење на други работи во согласност со уставот и законите на Република Македонија.

Kuggar

 Сакате да соработуваме?
Пишете ни, јавете се!
Искрено  ќе се обидеме заеднички да направиме нешто добро!