Our1-Best-Life-Involves-Teamwork-Collaboration-C

Работењето во тим е карактеристично за најголемиот број на современи организации. Но формирањето на тим кој ќе функционира не се случува преку ноќ. Вие можете да соберете една група на вработени и да ги наречете тим. Но, додека тие станат функционален тим ќе треба да помине време и групата да помине низ процес на ускладување и развој. Трансформацијата на групата во тим бара една сложена група на вештини кои раководителот треба да ја поседува. Тој воедно мора да биде свесен дека тимот е една мала микро заедница во која се случува сложена интеракција помеѓу членовите. Секој од нив е посебен и различен, со свои силни и слаби страни. Менаџирањето на тимот значи способност за комбинирање на различните луѓе, искористување на нивните силни страни и креирање на тим кој ќе функционира ускладено и ќе дава фантастични резултати.

SEP_Teamw1ork_white

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:

 • За организации кои освестуваат потешкотии во тимската работа
 • За организации кои сакаат да ги усовршат својата тимска работа
 • За раководители на стратегиско, оперативно и основно ниво кои освестуваат дека имаат потешкотии во менаџирање на тимови.
 • За раководители од сите нивоа кои сакаат да ги усовршат своите вештини за менаџирање на тимови.
 • За вработени кои се на позиции на кои менаџираат тимови

 leadershi1p-image

СОДРЖИНА НА РАБОТАТА:

Програмата на обуките за организациски развој се креира по претходна средба со менаџментот (ако има потреба и со вработените) на која ќе се направи утврдување на потребите. На средбата ќе се лоцираат конкретните проблеми и потешкотии и врз база на нив ќе се креира обука со содржини но и вежби прилагодени за надминување на реалните ситуации. Секоја обука е различна за секоја организацијата.

Комбинацијата на теми ќе биде направена од подолу набројаните содржини. Иако по потреба темите може да бидат дополнети, се со цел обуката да биде максимално релевантна и корисна за учесниците.

 • Што е група а што тим?
 • Фази на развој на групата во тим.
 • Карактеристики на секоја од фазите на развој на тимот.
 • Тимски улоги
 • Комуникациска динамика во тим
 • Конформизам во тим
 • Друштвено поттикнување и социјална мрзливост
 • Тимски правила и норми
 • Видови на моќ и нивната манифестација во тимот
 • Процес на градење на доверба
 • Конфликти во тим
 • Лидерство во тим