shutterstock_92821873 cropped

Креирањето на систем за оценување и мотивирање е еден од важните  механизми за развој на организацијата. Многу често организациите се  базирани на постојано бркање на рокови, интензивно работење и влегување од еден проект во друг. Недостатоците и грешките се коригираат во  тек на работење.  Таквиот пристап прави вработените да немаат јасна претстава кои се нивните силни и слаби страни , каде грешат и каде треба да се поправат. Многу пати и менаџерите имаат сознанија за тоа што не им се допаѓа од начинот на пристап и работење на своите вработени но немаат канал како тоа да го изразат. Таквата состојба создава недореченост и незадоволство на двете страни. Тоа директно се одразува на начинот на работење  и на ефикасноста на организацијата.

Креирањето на ефикасен систем за оценување и поддршка на развој на вработените е еден многу важен процес кој мора да се „инсталира“ и практикува во организацијата. Преку него ќе им се помогне на вработените да сфатат во што се добри и каде треба да се поправат. Воедно менаџерите ќе станат свесни за механизмите за развој и ќе се започне процесот за развој на нивните вештини за поддршка на развојот на нивните вработени. Само организација во која вработените растат и се развиваат ќе расте, ќе се развива и ќе биде успешна!

 performance-evaluation1

ЗА КОГО  Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:

 • За организации кои освестуваат дека имаат потешкотии да ги иницираат своите вработени  кон развој и себе менување
 • За  организации кои сакаат да развијат и имплементираат ефикасен систем  за оценување и развој на своите вработени
 • За  раководители од стратегиско, оперативно или основно ниво  кои сакаат да научат како објективно да ги оценат своите вработени и како да им помогнат  најефективно во нивниот развој.
 • За раководители од сите нивоа кои сакаат да ги усовршат своите вештини за оценување и поддршка на развојот на своите вработени.

shutterstock1_22807807

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА:

 • Цел на системот за оценување
 • Дефинирање на општи компетенции за оценување
 • Дефинирање на специфичните компетенции за оценување за секое работно место
 • Процес на одредување на оценка
 • Мерки за избегнување на субјективноста во оценувањето
 • Процес на подготовка за соопштување на оценките
 • Насоки за успешно соопштување на оценките
 • Дефинирање на план за развој
 • Насоки за успешно давање на конструктивен фидбек
 • Пречки при давање и фидбек и постапки како да се надминат
 • Основи на коучингот
 • Што е личен развој?
 • Цели на личниот развој.
 • Фази на личниот развој.
 • Самосвесноста како клучен елемент за личен развој.
 • Алатки и техники за зголемување на самосвесноста.
 • Емоционалната интелигенција како дел од процесот на личен развој.
 • Социјалното учење како основа за себе развој.
 • Процес на себе освестување преку теоријата на Џо-Хари прозорецот.
 • Пречки во примена на сознанијата од теоријата на Џо-Хари прозорецот и насоки за нивно надминување.
 • Личниот развој низ концептот на искуствено учење.
 • Пречки во практикување на искуственото учење и насоки за нивно надминување.
 • Важноста на самодисциплината и самоконтролата.